Utskriftsvänligt format - Wordfil

 

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern del 1 och del 2.
Nivå 1. Några förkunskaper krävs inte.

 

Dessa kurser lär ut grunderna i den rytmiska rörelseträningen med

speciell inriktning på förskolebarn. Deltagarna får lära sig använda

de rytmiska övningarna för att utveckla barnets motorik.

I kursen får man lära sig att känna igen brister i den tidiga motoriska

utvecklingen och att iaktta och testa många primitiva reflexer. Man

får lära sig att träna bort både grov- och finmotoriska problem med

hjälp av rytmiska rörelser, reflexövningar och lekar som kan göras

både i grupp och enskilt.

 

Vem vänder sig kursen till?

Kurserna är lämpliga för alla yrkeskategorier inom förskolan,

förskoleklass och lågstadiet, grundsärskolan, föräldrar samt alla som

är intresserade av barns motoriska utveckling.

 

Rörelser och motorisk förmåga är grunden för all utveckling och

inlärning

Hos det nyfödda barnet är hjärnan ännu mycket outvecklad.

Nervförbindelserna som kopplar samman dess olika delar är ännu

outvecklade. Sinnesintryck från balanssinnet, rörelsesinnet och

beröringssinnet är nödvändiga för att utveckla nervförbindelser

och för hjärnans utveckling och mognad.

 

Sådan stimulans får spädbarnet genom att bli berört, buret och

vaggat men främst genom att själv göra spädbarnsrörelser enligt

sitt medfödda program. Spädbarnet är under sin vakna tid intensivt

sysselsatt med att utforska nya rörelsemönster som det upprepar

tills det ”sitter”, för att sedan gå över till nya rörelser.

 

Allt som försvårar denna tidiga rörelseutveckling lägger grunden

inte bara till motoriska problem utan även beteenderubbningar,

känslomässiga och mentala svårigheter under barnets uppväxt.

 

Orsaker till att allt fler barn får motoriska svårigheter och

beteendeproblem

Allt fler barn som börjar skolan har problem med motorik, inlärning,

koncentration och uppmärksamhet. Ärftliga faktorer, sjukdomar

eller skador under graviditet, förlossning eller spädbarnstid har

alltid varit viktiga orsaker till problem med den motoriska

utvecklingen.

 

Många problem orsakas av miljöfaktorer i synnerhet under

foster- och spädbarnsperioden som miljögifter, livsmedelstillsatse

r och framför allt den tilltagande elektromagnetiska strålningen

från mobiltelefoner, trådlösa nätverk etc.

 

USAs miljömyndighet beräknar att 15% av alla amerikanska spädbarn

varit utsatta för riskabla nivåer av kvicksilver under graviditeten.

Kvicksilver ansamlas i och skadar de delar av hjärnan som är

centrala för motorik och minne. Enligt en svensk undersökning

gjord av läkare i Lund skadas samma områden i hjärnan av

mobilstrålning.

 

En dansk studie på 13 159 sjuåringar har visat att de som haft mammor

som under graviditeten använt mobiltelefon hade 54 procent högre risk

att drabbas av beteendestörningar, 25 procent högre risk att få

känslomässiga problem och 35 procent högre risk att bli hyperaktiva.

 

Att spädbarn inte får röra sig fritt på golvet utan istället får sitta i

babysitters, bilstolar, hoppa i hoppgungor eller gå i gåstolar försvårar

ytterligare rörelseutvecklingen och hämmar hjärnans utveckling.

 

Om barnet har brister i den tidiga rörelseutvecklingen och t.ex. inte lärt

sig hålla upp huvudet, rulla runt, åla, krypa etc. kan barnet få problem

med balans, stabilitet och svårigheter att koordinera sina rörelser.

 

Rytmisk rörelseträning på rätt nivå rättar till problemen

Barn som nu börjar på förskolan har ofta stora brister i sin tidiga

motoriska utveckling. Oavsett orsakerna till detta kan rörelseträning

på rätt nivå lägga grunden för en fortsatt sund motorisk,

känslomässig och mental utveckling. Rätt nivå innebär att barnet får

hjälp att reparera brister i den motoriska utvecklingen som uppstått

under spädbarnstiden.

 

Rytmisk rörelseträning är en metod som arbetar med rörelseövningar

motsvarande spädbarnets nivå. Metoden har utvecklats av Kerstin Linde

och bygger på de rörelser som spädbarn spontant gör. Träningen måste

utföras i liggande, sittande eller på alla fyra för att ha effekt. De

rytmiska rörelserna stimulerar hjärnan så att nervförbindelserna

utvecklas och hjärnan mognar.

 

De rytmiska rörelseövningarna ökar tonus i de muskler som sträcker på

ryggen och håller huvudet uppe. Tack vare dessa övningar lär sig barnet

att hitta i kroppen och koordinera sina rörelser. De rytmiska

rörelseövningarna hjälper också till att integrera de primitiva reflexer som

normalt inte längre ska påverka motoriken efter ett års ålder.

 

Aktiva reflexer kan försvåra utvecklingen av hållningsreflexer så att

barnet får problem med balans och stabilitet när det sitter eller går.

Kvarstående primitiva reflexer kan även orsaka känslomässiga problem

och inlärningsproblem t.ex. läs- och skrivsvårigheter.

 

 

    

 

Centrum för rytmisk rörelseträning
Gårdsvägen 2
169 70 Solna
www.rytmiskrorelsetraning.se

www.blombergrmt.se